G Bright Kids

เกี่ยวกับเรา

G-Bright Kids มุ่งเสริมสร้างและปลูกผัง ให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้วยการสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วม ในการประกอบกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้แบบการบูรณาการ โดยการเล่นกับสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย ซึ่งจะเน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านการพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย และการพัฒนาการคิดของสมองอย่างเป็นระบบ

ด้วยหลักสูตร GENES (Generate Early Child Innovative Learning Strategy)  เราเชื่อว่า การเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ และทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็ก จะเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมและความมั่นใจในการที่จะเติบโตต่อไปของเด็ก ๆ ทุกคน และที่สำคัญ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเด็ก ๆ ทุกคนมีความสดใส มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสุข ไปพร้อมกับเรา

IG Center Pattaya
G Bright Kids

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้  GENES เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เช่น ทักษะการพัฒนาการเคลื่อนไหว ทักษะด้านประสาท​สัมผัส ทักษะการพัฒนาสมอง และทักษะการฝึกภาษาทั้ง 4 ด้านคือ การอ่าน เขียน ฟัง และพูด เพื่อมุ่งหวังให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทั้งในด้านความฉลาดทางอารมณ์ และ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ความคิด และเหตุผล

หลักสูตรการเรียนรู้  GENES จะเป็นการเรียนรู้แบบซึมซับการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยจะผ่านการใช้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน

หลักสูตรการเรียนรู้  GENES จะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ดังนี้

  • พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ
  • ปลดล็อคศักยภาพที่จะใช้ในการพัฒนาเพื่อความสำเร็จ ทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เสริมสร้างความมั่นใจที่จะเรียนรู้ และเข้าร่วมสังคมกับเพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ
  • เสริมสร้างความนับถือตัวเอง และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตต่อไป
  • พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดได้ด้วยตัวเอง การคิดเป็นเหตุเป็นผล และทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • เพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ของชีวิต เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมีเหตุผล
  • เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษา
  • ปลูกฝังความคิดว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุก

กรอบความคิดของหลักสูตร GENES

หลักสูตร GENES ถูกออกแบบ เป็นระบบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ และ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ของเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานของระบบการพัฒนาสมองในรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุกสนานด้วยการบูรณาการการเล่นกับสื่อการสอนอันทันสมัย

 กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร GENES จะเป็นการรวบรวมนำเอาของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมส์ประเทืองปัญญา รวมทั้งการฝึกประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ และการเล่นจริงในรูปแบบต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการการกระตุ้นให้เซลล์ในสมอง เกิดการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นเครือข่ายเส้นใยสมองที่เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านประสาทสัมผัส ด้านการเติบโตของสมอง และด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ การอ่าน เขียน ฟัง และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กรอบความคิดของหลักสูตร GENES

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

ของเล่นประเทืองปัญญา และเกมกระดานเสริมปัญญาแบบต่างๆ ก็จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนเพื่อ
กระตุ้นกระบวนการคิดและเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่น้อง

จอแสดงผลมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ต่างๆในห้องเรียน

บรรยากาศห้องเรียนที่สนุกสนาน และทันสมัย เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการเรียนรู้

สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ด้วยจุดประสงค์ให้น้องๆได้เคลื่อนไหว
และออกกำลังในที่กลางแจ้งด้วย และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของเด็กๆอีกด้วย

  ชุดของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก BLIXPOP ซึ่งของเล่นตัวต่อขนาดยักษ์สำหรับเด็ก เหมาะที่จะให้เด็กๆ
ได้ทดลองออกแบบ โยกย้าย และปีนป่าย และพลิกแพลงเล่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด

โปรแกรมการเรียน G BRIGHT STARTERS (1.6 – 2.6 ขวบ)

โปรแกรมนี้ถูกออกแบให้ช่วยเด็กเล็กๆพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ด้านระบบประสาทสัมผัส พัฒนาสมอง และทักษะการใช้ภาษา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองของเด็กๆ

G BRIGHT TODDLERS (2.6 – 3.6 ขวบ)

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้ช่วยเด็กวัยเริ่มเดินพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ด้านระบบประสาทสัมผัส พัฒนาสมอง และทักษะการสื่อสาร จากระดับพื้นฐาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ๆ ที่จะเริ่มไปโรงเรียนในระดับอนุบาลอีกด้วย

G BRIGHT INTELLIGENTS (3.6 – 12 ขวบ)

โปรแกรมการเรียนการสอนในขั้นนี้จะช่วยเด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการปรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อ เข้าเรียนในระดับประถมอีกด้วย โปรแกรมนี้ยังช่วยพัฒนาทั้งด้าน EQ และ IQ ไปพร้อมๆกันให้กับน้องๆอีกด้วย

G-BRIGHT KIDS REGISTRATION AND ENROLLMENT SERVICES

PER HOUR PRICE = ฿800.00

֍AVAIL THE PROMO PACKAGE PRICE TO GET DISCOUNT.

NOTE: Registration fee is a lifetime membership fee. All registered students are entitled to avail class per term according to their level of abilities. Diagnostic leveling can only be done after a 30-minute Pre-Trial Class. All students can claim their learning kit (a choice of G Bright Kids Bag or T-Shirt) after registration and enrollment fee payment has been done.

G-BRIGHT KIDS COURSE PACKAGE

G-BRIGHT KIDS LEARNING PROCESS

ตารางเวลาเรียน

Contact Us

G Bright Kids

53/48 หมู่ที่4 ถนนชัยพฤกษ์ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150